Index Transparentnosti Državnog Finansiranja Medija

U toku 2017. godine BIRN je prvi put testirao i implementirao metodologiju Indeksa transparentnosti, alata koji meri dostupnost informacija, podataka i dokumentacije koja prati potrošnju budžetskog novca u medijskom sektoru. U tu svrhu razvijeno je 60 indikatora koji prate proces potrošnje novca kroz pet dominantnih modela: javne konkurse i pojedinačna davanja, javne nabavke, direktna ugovaranja i donacije i sponzorstva.

Indeks transparentnosti pokazuje da prosečna ocena ne prelazi 50% od maksimalne ocene što govori o prostoru za dalje unapređenje procedura. Istraživanje je pokazalo potpuno odsustvo proaktivnog objavljivanja podataka i dobrih praksi, kao što su konsultacije javnosti u određivanju javnog interesa, sprovođenje tržišnih analiza, objavljivanje punog obima podataka koji su u posedu institucija i sl.

U proseku, istraživači su najveće ocene davali institucijama u delu planiranja budžeta (što proizilazi iz samih zakonskih obaveza objavljivanja godišnjih finansijskih planova), a najmanju u delu evaluacije u kom se traži od korisnika da dokumentuju i opravdaju potrošnju javnog novca i pokažu kvalitet proizvedenog sadržaja ili medijske usluge. Po pravilu, ovakve vrste podataka ili izveštaje ili same institucije ne poseduju (ne traže ih od korisnika), dostupni su isključivo na uvid po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja ili institucije ne žele da ih daju istraživačima (na primer, slučaj sa ćutanjem administracije u gradu Beogradu ili Leskovcu).

Veb sajtovi institucija takođe moraju biti značajno unapređeni, jer su to prve tačke kontakta i komunikacije sa građanima i drugim zainteresovanim stranama.

Konkursno sufinansiranje

Država putem javnih konkursa za sufinansiranje medijskog sadržaja potroši godišnje oko dve milijarde dinara našeg novca na medijski sektor.

Ovi konkursi su najpoželjniji model budžetskog finanasiranja za brojne lokalne i regionalne medije, jer su najsigurniji izvor prihoda na malom i siromašnom tržištu.

BIRN je testirao (ne)transparentnost konkursnog sufinansiranja i na taj način uočio sistemske nedostatke.


U odnosu na idealni model, institucije u uzorku su dobile ukupan skor od 43,7% (od mogućih 100%). Transparentnost i kvalitet procedura testirana je na osnovu 18 indikatora (vidi metodologiju).


Iako u osnovi dobro zamišljeni, javne konkurse od samog početka prate brojni problemi i kontroverze.


Najproblematičnije tačke procesa

Stiče se utisak da se projektno sufinansiranje medija i dalje tretira kao „dobra volja vlasti“, a ne zadovoljenje javnog interesa. Sticajem okolnosti, uočio sam da je 2017. na konkursu podržan medij koji za prethodnu godinu nije dostavio finansijski i narativni izveštaj.

Aleksandar Milijašević Dijalog.net

 


Informacije o konkursima je lako pronaći jer na indeks stranici grada Leskovca postoji deo koji nosi naziv „Projekti/Konkursi“. Informacije nisu potpune, odnosno nema podatka o komisiji, potpisanim ugovorima, projektima.

Borivoje Đorđević Narodni parlament


 

 

Saznajte više

Javne nabavke

Državne institucije i javna preduzeća učestvuju na medijskom tržištu, između ostalog i putem naručivanja različitih vrsta medijskih usluga i raspisivanjem javnih nabavki. One su, uz direktne ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji, jedan od glavnih tokova budžetskog novca državnog oglašavanja.

Državne institucije raspisuju javne nabavke kada nabavljaju dobra, radove ili usluge, a Zakon o javnim nabavkama detaljnije reguliše ovu oblast. Zakon, međutim, nije dovoljno jasan kada je reč o nabavci medijskih usluga. Naime, ova vrsta usluge je smeštena u član 7 Zakona, deo koji se odnosi na delimične izuzetke od raspisivanja javne nabavke. U navedenom članu piše da se Zakon ne odnosi na „kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa, s tim što se na nabavku dobara, usluga ili radova potrebnih za produkciju, koprodukciju ili emitovanje takvih programa primenjuje ovaj zakon“. Ovo faktički znači da se na elektronske i štampane medije ne primenjuje zakon podjednako – kupovina vremena za emitovanje ne podleže svim zakonskim odredbama, te je ovo pogodan mehanizam za kupovinu vremena za prenose sednica skupština što lokalne samouprave obilato koriste.

BIRN-ovo istraživanje Indeksa transparentnosti na odabranom uzorku pokazuje da je na ovaj način potrošeno najmanje 122 miliona dinara (za 16 ugovora), a izveštaj Uprave za javne nabavke za 2017. godinu pokazuje da 5% svih prijavljenih javnih nabavki male vrednosti čini kupovina medijskih usluga. Transparentnost se merila na osnovu 20 indikatora.

Tipična medijska usluga, koja se ovom procedurom nabavlja je snimanje i televizijski prenos skupštinskih zasedanja, kao i druge vrste oglašavanja institucija uključujući praćenje rada institucija, izrada promotivnih materijala i sl.

Ukupno
1.600.000,00
(bez PDV-a)
9.340.657,00
(bez PDV-a)
779.000,00
4.750.000,00
(bez PDV-a)
75.924.000,00
(bez PDV-a)
562.266,00
(bez PDV-a)
85.000,00
192.000,00
4.076.000,00
14.000.000,00
1.921.080,00
2.156.000,00

  

Saznajte više

Direktna ugovaranja

U BIRN-ovom uzorku najveći broj ugovora je sklopljen po osnovu direktnog ugovaranja, tj. različitim oblicima poslovno-tehničke saradnje između ovih preduzeća i medija. Ovaj tip potrošnje primenjivan je u javnim preduzećima obuhvaćenim uzorkom, ne i u lokalnim samoupravama.

Sa stanovišta transparentnosti problematično je što ovaj model finansiranja ne predviđa bilo kakav javni ili kompetetivni proces pre dodele ugovora, već se ovakvi poslovi sklapaju „jedan na jedan“ sa medijima. Upravo zbog toga, ocena Indeksa transparentnosti je 27,1%, a mereni su transparentnost budžetskog plana, dostupnost ugovora ili računa na osnovu kojih su plaćane usluge, kao i dostupnost izveštaja o realizaciji medijskih usluga.

Kroz istraživanje je identifikovano 60 ovakvih ugovora, čija je vrednost najmanje 200 miliona dinara.

Istraživanje, koje je sprovela Transparentnost Srbija u 2017. godini u izveštaju „Politički uticaj na javna preduzeća i medije“ kao deo zaključka istraživanja, navodi i sledeće probleme: „Pojedina javna preduzeća zaključivala su ugovore sa medijima na relativno velike iznose; pojedini ugovori sadržavali su klauzule, koje bi sa stanovišta nezavisne uređivačke politike i medijskih sloboda morale da budu neprihvatljive; javna preduzeća koja bi na osnovu medijske promocije, odnosno oglašavanja svojih delatnosti, mogla da ostvare dodatne prihode to nisu činila ili su činila u izuzetno malom obimu, dok su neka, čije je delovanje od interesa za javnost i čije bi (servisne) informacije svi mediji preneli besplatno, zaključivali ugovore kako bi plasirali te informacije.“

Direktna ugovaranja su deo šireg korpusa državnog oglašavanja, na osnovu njih se ugovaraju usluge oglašavanja, praćenja aktivnosti preduzeća, obaveštavanja javnosti i sl. 

Saznajte više

Donacije i sponzorstva

Donacije i sponzorstva medijima su još jedan od mehanizama, kojim institucije i javna preduzeća mogu da finansiraju rad medija. U BIRN-ovom uzorku ovo je najmanje zastupljen model, ali vrlo značajan sa stanovišta istraživanja transparentnosti.

Naime, kroz ovaj model su finansirani operativni troškovi Radio televizije Kragujevac, nakon što je ovaj medij vraćen pod nadležnost lokalne samouprave i raskinut privatizacioni ugovor sa prethodnim vlasnikom, Radoicom Milosavljevićem.

Izmene budžetskih linija pokazuju da je 1.300.000 dinara uplaćeno na ime „nedostatka sredstava- subvencije za RTK Kragujevac“, kao i da je novac obezbeđena na teret „funkcionisanja srednjih škola“.

U Rešenju o prenosu sredstava navodi se namena svake od šest pojedinačnih uplata subvencije u ukupnom iznosu od 1.300.000 RSD („opis troška“ svakog pojedinačnog iznosa):

 • 1.120.000 RSD namenjeno je za „isplatu za 08/17“
 • 33.600 RSD za „isplatu za invalidno lice“
 • 10.080 RSD za „toner“
 • 9.000 RSD za „slanje i taksu za završni račun u APR-u“
 • 121.993,17 RSD za „mesečni iznos naknade za medijske usluge 2017“
 • 5.326,83 RSD za „izradu pečata“

U odnosu na idealni model, institucije u uzorku su dobile ukupan skor od 37,5% (od mogućih 100%). Transparentnost i kvalitet procedura testirana je na osnovu 18 indikatora (vidi metodologiju).

Saznajte više

Pojedinačna davanja

Pored javnih konkursa, koji su glavni model državnog finansiranja medijskih projekata, zakon je predvideo i tzv. pojedinačna davanja. Ona su zamišljena kao neka vrsta budžetske rezerve, koja omogućava vanredno finansiranje, iz razloga hitnosti ili vanredne situacije, projekata koji nisu mogli, biti finansirani u vreme redovnih, javnih konkursa.

Za pojedinačna davanja može se opredeliti najviše 5% sredstava od ukupno opredeljenog novca za javne konkurse.

Iako se pojedinačna davanja podnose na istim obrascima kao i predlozi projekata na javnim konkursima, u njihovoj realizaciji potpuno izostaje nezavisna, stručna komisija, koja će razmatrati predloge, već se ugovor dodeljuje isključivo na osnovu diskrecione odluke nosilaca vlasti.

Kako je diskreciono odlučivanje dozvoljeno samim zakonom i pravilnikom, BIRN-ovo istraživanje merilo je i usvajanje dobrih praksi transparentnosti.

Svega dve institucije u BIRN-ovom uzorku su imale ovu vrstu davanja, gradovi Pančevo i Novi Sad. U Novom Sadu su dodeljena četiri ugovora na osnovu pojedinačnih davanja: Fondacija „Fond za razvoj komunikacija“ 150.000 dinara, Herror Media Point 820.000 dinara, Kreativni omladinski forum 700.000 dinara i Miloš Runjajić PR (proizvodnja audiovizuelnih proizvoda i TV programa) 1.000.000 dinara. U Pančevu je dodeljen jedan ugovor Savezu Srba iz regiona za projekat „Srpska kola“ u vrednosti od 250.000 dinara.U odnosu na idealni model, institucije u uzorku su dobile ukupan skor od 46,9% (od mogućih 100%). Transparentnost i kvalitet procedura testirana je na osnovu 18 indikatora (vidi metodologiju).

Saznajte više

Metodologija

Za potrebe istraživanja posebno je osmišljen instrument – indeks, kojim se pratila otvorenost, transparentnost i dostupnost podataka o potrošnji budžetskog novca u medijskom sektoru. Istraživanje se fokusiralo na pet glavnih modela, koji obuhvataju: javne konkurse i pojedinačna davanja kojima se podržava proizvodnja medijskog sadržaja u javnom interesu, javne nabavke za medijske usluge, donacije i sponzorstva, direktno ugovaranje i kupovina oglasnog prostora.

Za svaki od pet načina na koji javne institucije finansiraju medije (odnosno, nabavljaju medijske usluge) formulisan je set indikatora transparentnosti, koji polaze kako od zakonskih obaveza u činjenju podataka i dokumenata dostupnim javnosti, tako i od dobre prakse i mogućnosti za unapređenje transparentnosti. Indikatorima se prati transparentnost u svakoj fazi potrošnje, od planiranja, preko realizacije do evaluacije.

Indikatori koji su postavljeni u ovom istraživanju, a prilagođeni svakom od oblika javne potrošnje, polaze od pretpostavke idealtipskog ili poželjnog nivoa transparentnosti. Na taj način, pred institucije se postavlja standard „maksimalne (poželjne) transparentnosti“ koji podrazumeva učinak od 100% ispunjenosti standarda definisanih indikatorima, a dobijene ocene odražavaju postojeću praksu u odnosu na postavljeni maksimalni standard.

Podaci se u toku istraživanja prikupljaju na nekoliko načina: uvid i analiza internet prezentacija javnih institucija i slanje zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, organizovanje, te sporadično sprovođenje intervjua sa predstavnicima institucija ukoliko se za tim pokaže potreba.

Za potrebe istraživanja kreiran je uzorak javnih institucija na centralnom i lokalnom nivou, koji obuhvata ministarstva i republička javna preduzeća, kao i 10 lokalnih samouprava i lokalnih javnih preduzeća sa najvećim budžetima (po 5 za svaku lokalnu zajednicu).

Uzorak: Ministarstvo privrede, Ministarstvo poljoprivrede, Koridori Srbije, Državna lutrija Srbije, gradovi Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac, Pančevo, Pirot, Valjevo, Zaječar, Užice i Leskovac.

Podaci su prikupljani u periodu od novembra 2017. do marta 2018. godine.

Istraživački tim

 • Tanja Maksić, Lada Vučenović, Bojana Barlovac, Vladimir Kostić – BIRN
 • Aleksandar Milijašević – Dijalog net
 • Dragana Matović, Biljana Purić – Avalon
 • Jovana Strahinić – Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 • Zorica Miladinović – Centar za integritet
 • Dane Pribić – CDD Europolis
 • Miroslav Tamburić – Forca
 • Smiljka Jurasović – UG NE-BO
 • Slaviša Milanov – UG Emblema
 • Borivoje Đorđević, Petar Đurić – Narodni parlament
 • Vlada Malešić – Forum žena Prijepolje
 • Violeta Jovanov Peštanac – U mreži
Povratak na naslovnu
'17 '18
Metodologija Istraživački tim