inicijativa za poboljšanje medijskog sadržaja plaćenog novcem građana

Program podrške „Kaži/traži šta te zanima“ namenjen je za akcije uključivanja građana u uspostavljanje i očuvanje javnog interesa u informisanju u lokalnoj zajednici. Sedam organizacija civilnog društva koje su odabrane na konkursu pokušaće zajedno sa građanima u narednom periodu da utvrde šta je javni interes u njihovim gradovima i opštinama i kako se on finansira. Tokom realizacije njihovih aktivnosti organizacijama će biti obezbeđena konsultantska, odnosno mentorska podrška od strane NUNS-a, BIRN-a i Slavko Ćuruvija fondacije, koji će dugoročno ojačati kapacitete izabranih organizacija u veštinama sprovođenja projektnih aktivnosti i jačanju veza između medija i civilnog društva, ali i u jačanju zagovaračkih veština.

Lokalni partneri:

 

Šumadijski centar za građanski aktivizam „Res publika“, Kragujevac
Projekat:
Informisanje po meri građana
Period realizacije projekta: 1.7.2018 – 31.12.2018.

Projektom Informisanje po meri građana Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika želi da doprinese povećanju transparentnosti i participativnosti u zaštiti javnog interesa u javnom informisanju u gradu Kragujevcu, uključivanjem civilnog društva i građana u definisanje javnog interesa. Kvalitetnim i primerenim informisanjem građana o finansiranju medija, istraživačkim radom, neposrednim kontaktom sa građanima i mobilisanjem zainteresovanih aktera može se uticati na unapređenje sistema javnog informisanja u lokalnoj zajednici, kvalitet medijske ponude i medijski pluralizam. Projekat podrazumeva uspostavljanje saradnje među zainteresovanim stranama u cilju zadobijanja što šire podrške u društvenoj zajednici i postovanje zakonitog i transparentnog finansiranja medija, kao jednog od osnovnih preduslova za ostvarivanje javnog interesa u informisanju i razvoj demokratičnosti društva.

Prikaži ceo tekst

Odbor za ljudska prava Niš, Niš
Projekat:
Unapređenje javnog  interesa u medijskim sadržajima – InformisaNi
Period realizacije projekta: 
1.9.2018 – 28.2.2019.

Projektni predlog  InformisaNi  Odbora za ljudska prava Niš ima za cilj unapređivanje procesa učešća građana u definisanje javnog interesa u oblasti informisanja na lokalnom  nivou. Tokom šest meseci realizovaće se aktivnosti  koje obuhvataju anketiranje građana, organizaciju fokus grupa sa predstavnicima OCD i drugih  zainteresovanih  strana, okrugle stolove  sa donosiocima odluka usmerene na uključivanje građana u definisanje javnog interesa u oblasti informisanja i procesom javnog zagovaranja uticati na njegovu primenu u konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja  u 2019. godini. Uključivanjem različitih ciljnih grupa u ovaj proces stvoriće se uslovi za kreiranje održive metodologije učešća građana u definisanju javnog interesa u oblasti informisanja, i uticati na lokalnu vlast da kreira mehanizam utvrđivanja javnog interesa i namene konkursa sufinanisiranja  na način koji je primenjiv na konkretne potrebe građana.

Prikaži ceo tekst

UG „OMNIBUS” Pančevo, Pančevo
Projekat: 
PA TRAŽI!
Period realizacije projekta: 15.9.2018 – 15.3.2019.

Primarna svrha projekta PA TRAŽI! je razotkrivanje procesa konkursnog odlučivanja i njegovo redefinisanje, zatim praćenje sprovođenja realizacije medijskih projekata koje finansira lokalna samouprava, kao i uključivanje šire javnosti u kontrolu ovih procesa.

Aktivnosti koje će biti sprovedene kako bi se ostvarila svrha su: pokretanje javne rasprave i kampanja s ciljem da građani upoznaju načine donošenja odluka u vezi s budžetskim finansiranjem lokalnih medija; sprovođenje istraživanja i izveštavanja javnosti. Povezivanje novinarske branše u odbrani javnog interesa i dostojanstva struke. Aktivno objavljivanje na web-portalu i internet-radiju.

Ciljne grupe su: građani, medijska braša i organi lokalne samouprave.

Realizacijom gore navedenih aktivnosti cilj je da se unapredi informisanje i mobiliše šira javnost, pojača uključivanje u rad komisija za vrednovanje projekata, te kreiraju kvalitetniji pravni okviri i rešenja za ovu oblast.

Prikaži ceo tekst

Centar za promociju i razvoj opštine, Temerin
Projekat: Medijski sadržaji po meri građana
Period realizacije projekta: 1.10.2017 – 28.2.2019.

Projekat Medijski sadržaj po meri građana za cilj ima bolje informisanje i veće zadovoljstvo građana u lokalnoj zajednici. Projektom je predviđeno definisanje javnog interesa u javnom informisanju na lokalnom nivou što bi moglo da dovede do toga da se sufinansiraju medijski sadržaji od stvarnog značaja za građane, da se lakše uoče i prepoznaju predlozi projekata koji nisu u prioritetu lokalne javnosti. Drugi segment projekta je praćenje procedure i toka konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja raspisanog od strane Opštine Temerin, ukazivanje na uočene probleme u pogledu zakonitosti rada, odabira projekata i povećanje vidljivosti rezultata konkursa kod građana u opštini Temerin. Treći segment projekta je analiza i objavljivanje činjenica o sufinansiranim projektima u 2018. godini čime bi se javnosti predočili proizvedeni sadržaji, njihov kvalitet, iznos utrošenih sredstava i ocenio njihov značaj za građane opštine Temerin sa aspekta usklađenosti predloga projekata i realizovanih aktivnosti.

Sistematski rad koji podrazumeva definisanje javnog interesa u javnom informisanju, praćenje toka raspisivanja konkursa i odlučivanja o podržanim predlozima, monitoring realizacije proizvodnje medijskih sadržaja i na kraju njihova analiza, doprineo bi da se podrže kvalitetniji sadržaji. Usmeravanje pažnje javnosti na sufinansirane medijske sadržaje u 2018. godini uticalo bi na odgovorniji rad donosioca odluka i njihovih komisija, obezbedilo svrsishodnije trošenje budžetskog novca namenjenog informisanju i samim tim doprinelo većem zadovoljstvu i boljem informisanju korisnika medijskih sadržaja odnosno građana opštine Temerin.

Prikaži ceo tekst

Centar za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR, Valjevo
Projekat: Informisan građanin = aktivan građanin
Period realizacije projekta: 1.9.2017 – 28.2.2018.

Opšti cilj projekta Informisan građanin=aktivan građanin je doprinos transparentnijem i efektivnijem sufinansiranju medijskih projekata iz budžeta Grada Valjeva uključivanjem civilnog društva u definisanje i praćenje javnog interesa u medijskim sadržajima koji su plaćeni novcem poreskih obveznika.

Tokom trajanja projekta biće pokrenuta pilot inicijativa za uspostavljanje mehanizma za utvrđivanje javnog interesa u javnom informisanju na teritoriji Grada Valjeva, a takođe će biti sprovedene javne konsultacije sa zainteresovanim stranama o utvrđivanju lokalnih tema od javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Projektom će biti izrađen predlog odluke o medijskim temama od lokalnog javnog interesa u periodu 2018-2019 koje će biti finansirane iz budžeta Grada Valjeva i pokrenuće se inicijativa za usvajanje odluke od strane gradske uprave. Još neke od predviđenih projektnih aktivnosti su: osnaživanje kapaciteta lokalnih službenika za sprovođenje monitoringa i evaluacije godišnjeg konkursnog ciklusa za sufinansiranje medijskih projekata; jačanje kapaciteta medija dobitnika sredstava na konkursu u 2017. godini za pripremu narativnih i programskih izveštaja o sprovođenju nagrađenih medijskih projekata i javno objavljivanje izveštaja o realizaciji medijskih projekata realizovanih u 2017. godini.

Prikaži ceo tekst

Novosadska novinarska škola, Novi Sad
Projekat: Lokmed opservatorija: Do boljeg lokalnog informisanja u Vojvodini
Period realizacije projekta: 1.10.2017 – 30.3.2018.

Lokmed opservatorija je posvećena podsticanju medijskog integriteta učinkovite raspodele sredstava za informisanje na lokalnom nivou. Projekat obuhvata tri vojvođanske opštine – Novi Sad, Suboticu i Kikindu – koje su na osnovu monitoringa privatizacije lokalnih medija (NNŠ, 2015) prepoznate kao područja sa visokim rizikom po ostvarivanje medijskih sloboda i medijskog pluralizma.

Istraživanje će obuhvatiti (1) finansijsku analizu dodele sredstava u ovim opštinama tokom prethodne tri godine; (2) fokus grupe sa građanima ovih opština; (3) javne akcije; (4) pisanje izveštaja sa rezultatima istraživanja i preporukama; (5) upoznavanje donosilaca odluka, medija i građana sa rezultatima istraživanja.

Prikaži ceo tekst

Podrinjski Antikorupcijski Tim (PAKT), Loznica
Projekat: Zaštita javnog interesa
Period realizacije projekta: 1.9.2017 – 31.5.2018.

Fokus projekta Zaštita javnog interesa je na definisanju i ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja na teritoriji grada Loznice. Projektnim aktivnostima predviđena je izrada analize postojećeg stanja i praksi (u 2017. godini), ali i usko definisanje javnog interesa u oblasti informisanja kroz javne rasprave i zagovaranje njegove primene kroz konkurs koji će lokalna samouprava grada Loznice sprovesti u 2018. godini.

Kroz bliže preciziranje javnog interesa u oblasti informisanja PAKT smatra da će se podići nivo informisanosti građana o bitnim temama za lokalnu zajednicu, koji kao takav može doprineti i daljoj demokratizaciji i aktivizmu lokalne zajednice. PAKT kao ciljne grupe projekta uočava lokalnu samoupravu Loznice, lokalne medije i udruženja građana. Krajnji rezultat projektnih aktivnosti je uspostavljanje procedure i metodologije za utvrđivanje javnog interesa u oblasti informisanja.

Prikaži ceo tekst

Udruženje RAZVOJ UE, Užice
Projekat: Naš novac za medijske teme koje nas ZAISTA interesuju
Period realizacije projekta: 1.9.2017 – 28.2.2018.

Opšti cilj projekta Naš novac za medijske teme koje nas ZAISTA interesuju je doprinos unapređenju dosadašnje prakse gradske uprave Užica u oblasti primene Zakona o javnom informisanju i medijima. Pored ovoga, u fokusu projekta je i pokretanje konsultativnog procesa među građanima, medijima i organizacijama civilnog društva za definisanje lokalnog javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Užica. Ciljne grupe koje će biti obuhvaćene projektom su: zaposleni u gradskoj upravi grada koji rade na poslovima javnog informisanja i sprovođenja budžeta; predstavnici lokalnih medija i OCD. Projekat će trajati 6 meseci i biće sprovedene 3 glavne aktivnosti: analiza projektnog finansiranja medija, jačanje kapaciteta zaposlenih u gradskoj upravi za efikasniju primenu Zakona i sprovođenje konsultativnog procesa sa ciljem formulisanja posebnih tema od javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2018.

Prikaži ceo tekst

Udruženje Timočki klub, Knjaževac
Projekat: Pitaj građane – oni znaju
Period realizacije projekta: 1.9.2017 – 31.3.2018.

Aktivnosti na projektu Pitaj građane-oni znaju usmerene su na podsticanje uključivanja građana i podizanje svesti o važnosti njihovog učešća u javnim politikama vezanim za finansiranje medija iz budžeta opštine Knjaževac i povećanje saradnje između građana, lokalne vlasti i civilnog društva. Jedan od zadatih ciljeva projekta je, i da se u konkursnoj dokumentaciji za konkurs u 2018. godini koji raspisuje opština Knjaževac za sufinansiranje projekata koji ostvaruju javni interes u oblasti informisanja – u prioritete za finansiranje uvrste preporuke dobijene kroz projekat „Pitaj građane-oni znaju“.

Projektom je obuhvaćena široka ciljna grupa, od građana koji žive na teritoriji opštine Knjaževac, preko lokalne samouprave do medija koji su registrovani na teritoriji opštine Knjaževac, ali i svih medija koji će podneti svoje projektne ideje na konkursu koji će 2018. godine raspisati opština Knjaževac. Projektom „Pitaj građane-oni znaju“ Timočki klub želi da pokrene proces uključivanja građana opštine Knjaževac u sufinansiranje sadržaja od interesa za javnost

Prikaži ceo tekst

Užički centar za ljudska prava i demokratiju, Užice
Projekat: Građani u akciji za zaštitu javnog interesa
Period realizacije projekta: 1.9.2017-31.5.2018.

Projekat Građani u akciji za zaštitu javnog interesa ima za cilj unapređenje građanskog učešća, efikasnosti i transparentnosti u postupcima definisanja javnog interesa i sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na lokalnom nivou.
U periodu od septembra 2017. do maja 2018. godine planirane su aktivnosti koje su usmerene na uspostavljanje održivog modela građanskog učešća u postupcima definisanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; podizanje nivoa svesti i informisanosti građana o njihovoj ulozi i značaju uključivanja u procese definisanja i ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja i podizanje transparentnosti postupaka sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u gradu Užicu.

Setom aktivnosti koje obuhvataju anketiranje građana, fokus grupe, tematske javne rasprave, ulične akcije, akcije javnog zagovaranja, direktno se utiče na usko definisanje javnog interesa u oblasti informisanja i zagovara njegova primena prilikom sufinansiranje medijskih projekata u 2018.

Uključivanjem različitih ciljnih grupa u ovaj proces (građani, lokalne vlasti, mediji, marginalizovane grupe prepoznate u lokalnim strateškim dokumentima – OSI, žene, mladi, stari, nezaposleni, Romi, i građani) stvoriće se uslovi za kreiranje održive metodologije građanskog učešća u definisanju javnog interesa u oblasti informisanja.

Prikaži ceo tekst