KAKO OSIGURATI JAVNI INTERES U JAVNOM INFORMISANJU?
Mapa puta za jedinice lokalne samouprave
Mapa puta

Donošenje rešenja o dodeli novca i potpisivanje ugovora

Nakon što je komisija završila svoj posao i lokalnoj samoupravi predala svoj predlog, stručna služba sačinjava Rešenje o dodeli koje treba da potpiše i rukovodilac organa (u najvećem broju slučaja to je predsednik/ca opštine/gradonačelnik/ca).

Predlog komisije, sa obrazloženjima zašto je neki projekat predložen za finansiranje, a neki odbijen, integralni je deo Rešenja.

6. Odluka o raspodeli sredstva

Član 24.
Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, u formi rešenja, a na osnovu predloga komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem.
Predlog komisije o raspodeli sredstava iz stava 1. ovog člana, potpisuje se od strane svakog člana komisije.
Ukoliko rukovodilac organa koji je raspisao konkurs uoči da je komisija dala predlog suprotno odredbama zakona, ovog pravilnika i uslova utvrđenih u javnom pozivu za učešće na konkursu, ili da sadrži drugu očiglednu grešku, zatražiće pismenim putem od komisije da ispravi nepravilnosti ili greške i ispravi predlog u određenom roku.
Odluka iz stava 1. ovog člana, donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Član 25.
Organ koji je raspisao konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na svom veb-sajtu.

Član 26.
Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 27.
Organ koji je raspisao konkurs, na svom veb-sajtu, pored rešenja o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, objavljuje i predlog komisije o raspodeli sredstava, kratak opis projekata kojima su odobrena sredstva, kao i informaciju za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Član 28.
Na osnovu rešenja iz člana 25. ovog pravilnika zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.
Stručna služba organa koji je raspisao konkurs, učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva, dostavlja ugovor u najkraćem mogućem roku.
Učesnik konkursa, kome su odobrena sredstva, bez odlaganja, dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs.
Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor, iz stava 3. ovog člana, smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

Član 29.
Ugovor iz člana 28. ovog pravilnika, između ostalog, sadrži i:

 1. specifikaciju odobrenih troškova;
 2. dinamiku realizacije projekta;
 3. rokove za dostavljanje narativnog i finansijskog izveštaja;
 4. obavezu obaveštavanja javnosti koji je organ sufinansirao projekat uz obavezan tekst: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.”
 5. obavezu povraćaja sredstava ukoliko sva sredstva nisu iskorišćena, odnosno ako projekat nije realizovan.
  Organ koji je raspisao konkurs isplaćuje dodeljena sredstva po dinamici utvrđenoj ugovorom.

Obratite pažnju da Rešenje mora biti u skladu sa Članom 141. Zakona o upravnom parničnom postupku (ZUPP), posebno deo koji se odnosi na obrazloženje koje je deo Rešenja. Obrazloženje je deo pismeno izdatog rešenja u kome se navodi pravni osnov i razlozi za odluku iz dispozitiva. Obrazloženje omogućava stranci da shvati zašto je doneto rešenje baš one sadržine iznete u dispozitivu, a ne neka drukčija odluka. Ono je od dragocene pomoći i nadležnom (drugostepenom, odnosno nadzornom) organu uprave, a kasnije i sudu, kada kontrolišu ispravnost rešenja. Obrazloženje mora da bude razumljivo i da sadrži kratko izlaganje zahteva stranke, činjenično stanje i dokaze na osnovu kojih je ono utvrđeno, razloge koji su bili odlučujući kod ocene svakog dokaza, propise i razloge koji, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, upućuju na odluku iz dispozitiva i razloge zašto nije uvažen neki zahtev ili predlog.

Rešenja koja nisu bila u skladu sa ZUPP bila su predmet upravnih tužbi, kako pokazuje istraživanje. Upravna tužba je jedini mehanizam za zaštitu prava učesnika konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja. Istraživanjem koji možete naći u Prilogu obuhvaćene su tužbe i presude po osnovu postupaka koje su u periodu od 2015. do 2018. godine pokrenuli učesnici konkursa, a u kojima je pred Upravnim sudom osporavana zakonitost rešenja o dodeli sredstava po raspisanim konkursima na nacionalnom i lokalnom nivou. Podaci ukazuju da je ovo rešenje retko korišćeno, uprkos činjenici da je Upravni sud u dve trećine postupaka dao za pravo tužiocu.

Analiza prakse Upravnog suda: tužioci i javnost uskraćeni za obrazloženje odluka o dodeli javnog novca medijima – Prilog 10

U ovoj fazi sprovođenja javnog konkursa, jedinice lokalne samouprave imaju još jednu obavezu. Nakon donošenja Odluke, a u roku od 15 dana, organ koji je raspisao konkurs dužan je da Registru medija APR dostavi podatke o dodeli sredstava. Prijava se podnosi na odgovarajućim obrascima koje je propisala Agencija i trenutno košta oko 1000 dinara po svakom prijavljenom projektu.

V. OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI

Član 43.
Organ nadležan za poslove javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, koji dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekata, u obavezi je da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o dodeli sredstava, Registru medija prijavi podatke o iznosu dodeljenih novčanih sredstava.

U ovoj fazi sprovođenja javnih konkursa, u cilju povećanja transparentnosti i odgovornosti, potrebno je zainteresovanoj javnosti omogućiti uvid i kopije sledeće dokumentacije, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja:

 • Rešenja o dodeli novca
 • Potpisani ugovori
 • Obrazloženja komisije o projektima koji su odobreni/nisu odobreni za finansiranje
 • Zapisnici o radu komisije

Formular Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja dostupan je ovde