KAKO OSIGURATI JAVNI INTERES U JAVNOM INFORMISANJU?
Mapa puta za jedinice lokalne samouprave
Mapa puta

Ocenjivanje i predlaganje medijskih projekata na osnovu definisanih kriterijuma

U ovoj fazi sprovođenja javnog konkursa, najvažniju ulogu imaju članovi stručne komisije. Članovi komisija su eksperti, pojedinci i ne nastupaju u svojstvu predstavnika ma kog medija, medijskog/novinarskog udruženja, poslodavca ili pravnog lica. Od njih se očekuje da rade nezavisno, nepristrasno i objektivno, kao i da se ponašaju profesionalno.

Rad komisije biće uveliko olakšan ukoliko se ocenjivanje projekata vrši na osnovu Bodovne liste, koja dosledno prati kriterijume za ocenjivanje projekata iz javnog poziva (član 18. Pravilnika).

Obrazac bodovne liste možete videti u Prilogu 6.

Svaki član komisije treba da detaljno pročita predlog projekta i dođe spreman na zasedanja komisije. Daljim razmatranjem, stručnom diskusijom i konsenzusom sa ostalim članovima komisije, donosi se odluka o predlogu koje projekte i sa kolikom sumom novca treba podržati. Praksa je pokazala da članovi komisije mogu doneti odluku jednoglasno ili većinom glasova (2 od tri člana, odnosno 3 od 5 članova komisije) ukoliko ne postoji potpuna saglasnost.

Na samom kraju zasedanja, članovi komisije treba da sastave Predlog komisije o raspodeli sredstava. Komisija je obavezna da za svaki projekat koji razmatra sačini obrazloženje u kome se navode razlozi za prihvatanje ili neprihvatanje projekta.

Takođe, u ovoj fazi rada, članovi komisije od stručne službe treba da dobiju Zapisnik o radu komisije, čiji je sastavni deo Predlog rešenja o dodeli sredstava.
Članovi komisije treba detaljno da pročitaju zapisnik sa predlogom o raspodeli sredstava pre potpisivanja da bi se uverili da su njihovi komentari i predlozi za izmenu uvršteni. Ovo je naročito važno u slučajevima kada nema jednoglasnog konsenzusa oko projekata koji se predlažu za sufinansiranje ili u slučajevima kada je bilo povreda procedure. U krajnjoj instanci, član komisije može da odbije da potpiše Zapisnik sa Predlogom komisije ako smatra da je bilo težih povreda zakona i tako ospori celokupan proces.

Detaljnji opis uloge LS/članova komisije/udruženja možete videti u priloženom Priručniku NUNSa, 28. str.

Jedna od preporuka je i da zasedanjima komisije prisustvuju predstavnici civilnog društva ili drugi zainteresovani pojedinci, u svojstvu građanskog nadzornika. Ovo je jedna od mera predloženih u modelu Lokalnog anti-korupcijskog plana Agencije za borbu protiv korupcije (Cilj 10.2 LAP-a, za više detalja videti Izvor br. 7 ).

Primer Molbe za građanski nadzor nad radom komisija u konkursima u oblasti informisanja nalazi se u Prilogu 14

Uputstvo za građanske nadzornike nalazi se u Prilogu 15