KAKO OSIGURATI JAVNI INTERES U JAVNOM INFORMISANJU?
Mapa puta za jedinice lokalne samouprave
Mapa puta

Raspisivanje javnog poziva za sufinansiranje medijskih projekata

Javni poziv prvi je javno dostupan dokument kojim počinje realizacija javnog konkursa. On treba svim zainteresovanim stranama, a pre svega medijima i medijskim udruženjima, da pruži osnovne informacije važne za učešće u konkursu.

Obavezni elementi javnog poziva sadržani su u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju. U ovom podzakonskom dokumentu detaljno je opisana procedura sprovođenja javnog konkursa, od njegovog raspisivanja do zaključivanja, te je razumevanje ovog dokumenta od velike važnosti za odeljenja jedinice lokalne samouprave koji operativno sprovode konkurse.

Član 9. Pravilnika propisuje da javni poziv treba da sadrži sledeće elemente:

  1.  namenu sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se konkursom sufinansirati;
  2. iznos sredstava koja su opredeljena za konkurs;
  3. najmanji i najveći iznos sredstava koja se odobravaju po projektu;
  4. koji subjekti imaju pravo učešća;
  5. kriterijume za ocenu projekta na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva;
  6. precizne rokove u kojima se konkurs sprovodi;
  7. informaciju o dokumentaciji koju prilaže podnosilac projekta;
  8. poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji.

 

I deo – Namena sredstava U ovom delu javnog poziva treba navesti teme koje su definisane kao prioritetne u toku javne rasprave sa građanima. Na taj način, sredstva će biti usmerena za finansiranje lokalnog javnog interesa u informisanju.

Novac može biti usmeren na 1) proizvodnju medijskog sadržaja i 2) unapređenje profesionalnih standarda, shodno zakonu.

II deo – Iznos sredstava koja su opredeljena za konkurs Preuzmite Član 15, 16 i 17. Pravilnika

Sredstva za javni konkurs treba da budu raspoređena tako da najmanje 90% bude opredeljeno za proizvodnju medijskog sadržaja, a do 10% za unapređenje profesionalnih standarda.

Prema gore navedenim članovima Pravilnika, projekti se sufinansiraju do 80% njihove ukupne vrednosti, dok ostatak od 20% treba da obezbede sami učesnici. Izuzetak su projekti za proizvodnju TV sadržaja koji se sufinansiraju do 50% ukupne vrednosti projekta.

III deo – Najmanji i najveći iznos sredstava koji se odobravaju po projektu U javnom pozivu treba da bude naveden ukupan budžet koji je na raspolaganju, kao i maksimalni i minimalni iznos sredstava koji se može opredeliti pojedinačnim projektima (na primer, ukupan budžet javnog konkursa je 20 miliona dinara, maksimalni iznos pojedinačnog projekta je 2 miliona dinara, a minimalan 500.000 dinara).
IV deo – Koji subjekti imaju pravo učešća Preuzmite Član 12, 13 i 14. Pravilnika
V deo – Kriterijumi za ocenu projekta na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva Preuzmite Član 18. Pravilnika
VI deo – Precizni rokovi u kojima se konkurs sprovodi Preuzmite Član 4. Pravilnika

Celokupna procedura sprovođenja javnog konkursa, od raspisivanja do odluke, ne sme da traje duže od 90 dana.

VII deo – Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta Preuzmite Član 8, 10 i 11. Pravilnika

Obrasci na kojima se podnosi projekat, kao i budžet projekta, propisani su od strane Ministarstva kulture i informisanja i oni su obavezni za sve učesnike.
Izvod iz Registra medija takođe je obavezan dokument, a osim toga, lokalna samouprava može tražiti dodatnu dokumentaciju kao što su dokaz o registraciji u Agenciji za privredne registre, dokaz o posedovanju frekvencije (za elektronske medije), dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija (odnosi se na medijske produkcije), dokaz da račun izdavača medija, odnosno pravnog lica, nije blokiran itd.

VIII deo – Poziv za učešće u konkursnim komisijama

Preuzmite Član 19, 20, 21, 22 i 23. Pravilnika

U javnom pozivu dodatno se mogu navesti obaveze članova komisije, kao što su: čitanje i upoznavanje sa celokupnom projektnom dokumentacijom, prisustvo sednicama, ocenjivanje svakog pojedinačnog projekta, popunjavanje predložene bodovne liste, pisanje obrazloženja za svaki projekat (bilo da je prihvaćen ili ne).

Treba napomenuti da članovi komisije takođe potpisuju Izjavu o nepostojanju sukoba interesa, kao i da su u obavezi da provere i potpišu Zapisnike o radu komisija, koji su javno dostupni dokumenti.

 

Pogledajte primere javnih poziva u gradovima i opštinama koje su primenile mehanizam participacije građana/ki i način na koje su definisane teme značajne za lokalni javni interes: