KAKO OSIGURATI JAVNI INTERES U JAVNOM INFORMISANJU?
Mapa puta za jedinice lokalne samouprave
Mapa puta

Sačinjavanje finalnog izveštaja

Finalni izveštaj o oceni realizovanih projekata i proizvedenog sadržaja je jedan od najznačajnijih poduhvata konkursnog ciklusa.

Radi se o dokumentu koji treba da prezentuje sve nalaze do kojih se došlo tokom ocenjivanja realizovanih projekata i proizvedenog sadržaja. Dokument se obično sačinjava na 25-30 strana i treba da bude sledeće strukture:

 • Sažetak ocenjivanja – kratak prikaz cilja ocenjivanja i ključnih nalaza sa preporukama;
 • Informacije o projektima koji se ocenjuju – kratak prikaz ciljeva, aktivnosti, ciljnih grupa, partnera, vrednost i period implementacije;
 • Svrha ocenjivanja i primenjena metodologija – kratak prikaz šta su ciljevi ocenjivanja, koji je obim i tip ocenjivanja u pitanju, koje su ključne strane ocenjivanja i mesto;
 • Ključni nalazi prikazani po svakom kriterijumu – detaljan prikaz svih odgovora na postavljena pitanja, a koji se odnose na relevantnost, efikasnost, efekte, uticaj i održivost;
 • Naučene lekcije – detaljan prikaz ključnih znanja do kojih se došlo ocenjivanjem;
 • Zaključak i preporuke za naredni ciklus sufinansiranja medijskih projekata;
 • Prilozi izveštaja: upitnici, lista sagovornika, lista dokumenata korišćenih tokom analize, itd.

Od posebne važnosti za proces ocenjivanja realizovanih projekata i proizvedenog sadržaja su naučene lekcije jer one treba da obezbede jedinicama lokalne samouprave sledeća konkretna znanja:

 • Ključne poruke koje moraju biti uzete u obzir prilikom planiranja i sprovođenja sledećeg konkursnog poziva;
 • Uočene jake i slabe strane, rizici kao i načini na koje se na njih može odgovoriti;
 • Bolja finansijska koordinacija i usklađenost sa tekućim reformama, politikama i strategijama kako bi se unapredila efikasnost, uticaj i održivost sprovedenih projekata;
 • Mapirani ključni faktori uspešnosti za efikasnu i efektnu implementaciju finansiranih projekata;
 • Uočeni tipovi projekata koji su postigli najodrživije rezultate kao i faktori koji su uticali na to;
 • Potrebe koje su ostale nepokrivene a bitne su za lokalni zajednicu i njene građane/ke.

Evaluacioni izveštaji bi trebalo da budu dostupni javnosti kako bi se obezbedile povratne informacije o postignutim željenim efektima konkursnog sufinansiranja javnog informisanja kao i naučene lekcije koje će biti integrisane u sledeći ciklus finansiranja.

Osnovne nalaze i poruke potrebno je uobličiti i istaći u formi koja je prilagođena za širu javnost, kroz prezentaciju ili saopštenje, na veb-sajtu jedinice lokalne samouprave i kroz druge dostupne kanale komunikacije.

Primere evaluacija i evaluacijskih izveštaja možete videti u Prilogu 12 i 13.