KAKO OSIGURATI JAVNI INTERES U JAVNOM INFORMISANJU?
Mapa puta za jedinice lokalne samouprave
Mapa puta

Uspostavljanje stručne i nezavisne komisije za ocenu medijskih projekata

U ovoj fazi sprovođenja javnog konkursa, lokalna samouprava treba da odabere (na osnovu proverljivih kriterijuma) članove nezavisne stručne komisije koja ocenjuje i predlaže određene projekte za sufinansiranje, kao i da obezbedi uslove za njen nesmetani rad.

Formiranje nezavisne komisije jedan je od najbitnijih preduslova za fer, objektivno i transparentno donošenje odluke o projektima koji treba da budu finansirani. Nezavisna komisija podrazumeva angažovanje eksperata koji su oslobođeni bilo kakvog konflikta interesa, koji imaju neophodno znanje i iskustvo za ocenu projekata i koji su vođeni najvišim profesionalnim i etičkim standardima.

Kriterijumi koji se najčešće navode u pozivima za evaluatorske poslove, a koje bi članovi/ce nezavisne komisije trebalo da ispunjavaju i u mogućnosti su da dokažu, su sledeći:

Kvalifikacije i veštine:

 • Završene minimum diplomske i/ili master studije u oblasti novinarstva, prava, političkih i srodnih društvenih nauka; ili, u slučaju nedostatka formalne diplome, minimum 15 godina radnog i relevantnog iskustva u oblasti medija i novinarstva.

Opšte stručno iskustvo:

 • Minimum 5 godina iskustva u evaluacijama i monitoringu projekata, programa i javnih politika;
 • Poznavanje kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda kao i posedovanje analitičkih sposobnosti;
 • Poželjno je poznavanje evaluatorskih standarda i metoda

Specifično stručno iskustvo:

 • Minimum 5 godina iskustva u realizaciji projekata, programa i javnih politika koje se tematski bave pitanjima medija, demokratije i vladavine prava;
 • Poznavanje procesa konkursnog (su)finansiranja proizvodnje medijskog sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u informisanju na lokalu kao i sistem funkcionisanja LS;
 • Poznavanje konteksta u kom mediji na lokalu rade;
 • Poznavanje horizontalnih tema (rodna ravnopravnost, ugrožene društvene grupe, održivost i sl.).

Druge veštine:

 • Posedovanje odličnih komunikacionih, timskih, koordinacijskih i prezentacionih veština;
 • Odlično poznavanje rada na računaru, posedovanje IT veština;
 • Visok nivo ličnog integriteta.

Za više detalja o medijskim ekspertima koji su učestvovali u radu komisija, njihovim biografijama i udruženjima koja su ih nominovala pogledajte bazu podataka Medijski eksperti u Srbiji https://javno.rs/baze/konkursi/

Predlažemo i sledeće obrasce koji će olakšati i učiniti transparentnijim proces odlučivanja u izboru članova komisije koji ocenjuju projekte, a to su:

Kriterijumi za ocenu biografije članova komisije

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Obrazac kriterijuma možete videti u Prilogu 4 a obrazac izjave u Prilogu 5.

Stručna služba koja operativno sprovodi javni konkurs treba da:

 • Izda Rešenje o formiranju stručne komisije koja ocenjuje projekte;
 • Odredi lice koje će obavljati posao sekretara komisije. Sekretar komisije nije član komisije;
 • Izvrši prvu, administrativnu procenu svih pristiglih prijava na konkurs. Administrativna provera podrazumeva proveru da li su projekti pristigli na odgovarajućim obrascima, da li je sva potrebna dokumentacija dostavljena (ukoliko nije, pozvati učesnike da dostave nedostajuću dokumentaciju u roku od 8 dana), da li je budžet pravilno raspoređen (od 100% vrednosti projekta, najviše 80% finansira lokalna samouprava);
 • Nakon administrativne provere, sačini prvi Zapisnik, koji sadrži informacije o broju pristiglih projekata, kao i onih koji su prošli administrativnu proveru;
 • Dostavi članovima komisije Bodovnu listu na osnovu koje se vrši ocenjivanje;
 • O svakom zasedanju komisije sačini Zapisnik. Ovi zapisnici su deo dokumentacije koja je dostupna na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja;

U ovoj fazi sprovođenja javnih konkursa, u cilju povećanja transparentnosti i odgovornosti, potrebno je zainteresovanoj javnosti omogućiti uvid i kopije sledeće dokumentacije, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja:

 • Biografije svih prijavljenih kandidata za učešće u komisijama
 • Odluka o obrazovanju komisije
 • Potpisane Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Formular Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja dostupan je ovde.